Ontdek met het ontwikkeladvies
hoe jij aantrekkelijk blijft
voor de arbeidsmarkt!

Ontwikkeladvies voor 45+'ers

Een uitgelezen kans om 45+ medewerkers zich te laten ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt te versterken door een duurzaam ontwikkeladvies.

image

De overheid heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om voor een bepaalde groep 45-plussers hun arbeidsmarktpositie te versterken door het werkgevers mogelijk te maken een ontwikkeladvies aan deze groep medewerkers aan te bieden.
Een ontwikkeladvies geeft zicht op iemand’s talenten en kwaliteiten, passende loopbaanrichtingen en een concreet plan om de huidige en toekomstige arbeidsmarktpositie verder vorm te geven.

Waarom is deze regeling er?

Langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid heeft een grote financiële en sociale impact en treft bovendien het overheidsbudget. Dit geldt zeker voor de groep 45-plussers. Uitval door reorganisatie of ziekte, een periode zonder baan, kennis en ervaring die niet langer aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt zorgen er vaak voor dat 45-plussers moeizaam terugkeren in het arbeidsproces. Zelfs als er voldoende banen beschikbaar zijn. Om de arbeidsmarktpositie van 45-plussers te verbeteren en daarmee toekomstige langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid onder deze groep te voorkomen, stelt het kabinet in overleg met de Stichting van de Arbeid deze subsidieregeling beschikbaar.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de eigen loopbaan te stimuleren bij oudere werkenden in een geselecteerd aantal beroepsgroepen, die nog niet concreet met ontslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid te maken hebben gehad. Het ontwikkeladviestraject heeft als doel hen toe te rusten om tijdig een reëel beeld van het toekomstperspectief in hun huidige werk te krijgen en meer regie op hun toekomstige loopbaan te nemen. Hiermee wordt geprobeerd de kans op toekomstige (langdurige) werkloosheid te verkleinen. Leidinggevenden hebben hierin ook een rol. Daarom is ook voor hen voorzien in gesubsidieerde trainingstrajecten. Daarover later op deze pagina meer.

Voor wie is de regeling bedoeld?

 • Voor werkenden ouder dan 45 jaar
 • Actief werkenden (minimaal 12 uur per week)
 • Flexwerkers & zzp’ers

De regeling is er niet voor inactieven, zoals werkzoekenden die al werkloos, langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn of voor werkenden waarvoor er al een concrete ontslagdreiging bestaat of werkenden die gebruik kunnen maken van een sociaal plan of van werk-naar-werktrajecten gericht op versterking van de arbeidsmobiliteit.

Wat houdt het ontwikkeladvies in?

Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk advies en wordt door onafhankelijke en professionele loopbaanadviseurs uitgevoerd. Het advies moet allereerst bewustzijn creëren over de huidige en toekomstige arbeidsmarktpositie en inzicht geven in de huidige competenties en loopbaanmogelijkheden. Aanvullend worden de medewerkers gecoacht, waarbij informatie wordt verstrekt over de kanssectoren, de middelen en instrumenten die ter beschikking staan voor bijvoorbeeld bij- of omscholing en wat eventuele financiële en arbeidsrechtelijke consequenties zijn van een baanwisseling.

Dit levert een concreet ontwikkelplan op met acties die de medewerker op korte en langere termijn kan ondernemen om het eigen loopbaanperspectief te verbeteren.

Waarom voor ons kiezen?

Wij zijn CMI gecertificeerd dus voldoen aan de kwaliteitseisen die door de overheid gesteld worden aan deze regeling
Wij staan voor een leven lang leren dus bieden een ontwikkeladvies dat niet stopt bij het opleveren van een plan
We hebben 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij ontwikkel- en loopbaanvragen
Wij combineren online instrumenten met persoonlijke aandacht
We bieden landelijke dekking dus altijd een coach bij jou in de buurt
Wij trainen ook leidinggevenden die ontwikkeling van medewerkers professioneel willen begeleiden

Ik wil meer informatie over jullie ontwikkeladviezen!

MAAK JE STERK VOOR WERK.NU

De beste aanpak voor duurzame inzetbaarheid

In de praktijk van loopbaanadvisering hebben ervaringen uit het verleden geleerd dat het beschikbaar stellen van loopbaan- en scholingsinstrumenten alleen niet voldoende is om werkenden, die niet van nature bezig zijn met hun loopbaan, ertoe aan te zetten hiermee aan de slag te gaan. Psychologische barrières, gezinssituatie, het onvoldoende doordrongen zijn van de nut of noodzaak, onvoldoende urgentiebesef, angst om bij leidinggevenden het onderwerp aan te kaarten, of de benodigde (tijds)investering belemmeren vaak het daadwerkelijk gebruik van beschikbare instrumenten en het daadwerkelijk investeren in de toekomstige loopbaan.

Daarom hebben wij een ontwikkelprogramma bedacht dat deelnemers en hun leidinggevenden in staat stelt een goed ontwikkeladvies te krijgen en de uitkomsten daarvan duurzaam te monitoren. Zodat het niet alleen bij plannen en goede bedoelingen blijft!

Met MAAK JE STERK VOOR WERK.NU zet je medewerkers direct in beweging!

STAP 1 – Persoonlijk en Professioneel profiel

Na de digitale intake van Regioplan* gaat de medewerker direct aan de slag met de volgende stappen. Hij krijgt toegang tot een uniek online loopbaanprogramma waarin hij zelf op zoek gaat naar en inzicht krijgt in:

 • Persoonsprofiel: competenties, kwaliteiten, vaardigheden
 • Professioneel profiel: arbeidsuren, reistijd, locatie
 • Toekomst oriëntatie, financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties

STAP 2 – Gesprek met coach

Met een coach gaat hij in gesprek over de resultaten van stap 1. De coach loopt met de medewerker door de module en maakt daar waar nodig samen met de medewerker diens profielen scherper. Na afloop van het gesprek volgt de uitnodiging om te starten met de volgende stap in dit ontwikkeltraject.

STAP 3 – Doe de TalentCheck

De medewerker krijgt een uitnodiging voor TalentBoard: een persoonlijke digitale ontwikkelomgeving. Na registratie maakt hij een TalentCheck. Met deze TalentCheck krijg je gevalideerd inzicht in jouw drijfveren, karakter en talenten. Hiermee wordt de medewerker nog bewuster van de huidige situatie en zijn toekomstperspectieven. Bovendien krijgt hij beter inzicht in wat hij met zijn specifieke talenten zou kunnen doen.

STAP 4 – Gesprek met coach

Samen met de coach maakt de medewerker in TalentBoard een ontwikkelplan. In dit ontwikkelplan staat hoe de medewerker SMART met zijn ontwikkeling aan de slag gaat. Hij bepaalt wanneer, hoe en met wie ontwikkelacties worden ondernomen en welke experts hij daarvoor wil inzetten.

STAP 5 – Ontwikkeling

De medewerker is nu klaar om aan de slag te gaan met zijn ontwikkeling op basis van het ontwikkelplan en kan daarbij feedback vragen aan iedereen die hem daarbij wil helpen. Bovendien ziet de medewerker in het eigen dashboard van het TalentBoard de progressie van zijn ontwikkeling en de te nemen vervolgstappen.

STAP 6 – Monitor je ontwikkeling

Doordat de medewerker over  een TalentBoard beschikt, is het ontwikkeladvies geen eenmalige inspanning. Met TalentBoard is er voortdurend inzicht in de eigen ontwikkeling, kan er blijvend gewerkt worden aan de wendbaarheid en inzetbaarheid en blijft de medewerker een leven lang arbeidsmarktfit.

Meer informatie over Digitale Loopbaancoach + TalentBoard

Hoe wordt het ontwikkeltraject geborgd?

Door de inzet van Talentboard hebben de medewerker en de leidinggevende samen de mogelijkheid de ontwikkeling te volgen en daar waar nodig bij te sturen. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de medewerker toestemming te geven voor een aantal zaken:

 • Inzage in het ontwikkelplan en het –gespreksverslag: omdat men beschikt over een eigen ontwikkelomgeving wordt het ontwikkelplan direct vastgelegd en kan deze gedeeld worden indien er om wordt gevraagd. Gespreksverslagen zijn gemakkelijk te uploaden in de ontwikkelomgeving. Hierdoor gaat er geen informatie verloren.
 • De verplichte formats kunnen eveneens worden ge-upload in de eigen ontwikkelomgeving.
 • Benadering voor onderzoeksdoeleinden door Regioplan: het ministerie wil graag zien wat het ontwikkeladviestraject exact heeft opgeleverd. Met de persoonlijke ontwikkelomgeving van de medewerker wordt dat volledig transparant en tevens meetbaar.

Wat kost het Maak je sterk voor werk.nu traject?

De investering per medewerker bedraagt € 899 **.

Voor medewerkers die binnen de subsidieregeling vallen, bedraagt het ontwikkeladvies € 299 euro na aftrek van de subsidie***.

Hiervoor krijg je:

 • Intake Regioplan
 • Digitale Loopbaancoach – Persoonlijk en Professioneel Profiel
 • Coaching n.a.v. de Digitale Loopbaancoach – 2 uur
 • Toegang tot TalentBoard & TalentCheck
 • Ontwikkeladvies
 • Coaching n.a.v. TalentCheck – 2 uur
 • Opstellen ontwikkelplan
 • Onbeperkt toegang tot meer dan 200 e-learning modules
 • Afhandeling subsidieaanvraag

Ik wil graag een ontwikkeladvies aanvragen!

Ik wil mijn leidinggevenden laten trainen over ontwikkeladviezen

* Regioplan is de organisatie waar de overheid het monitoren van de subsidieregeling heeft belegd.

** Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW

*** Conform de subsidieregeling kan pas na afloop van het ontwikkeladvies subsidie worden aangevraagd en is het niet mogelijk om garanties over de toekenning van de subsidie op voorhand te geven.

Gratis e-book